16 września 2014 09:44

Faktury zaliczkowe i pozostałe nowości w wersji 3.4

Największą nowością w wersji 3.4 programu Bizmaster jest możliwość wystawiania faktur zaliczkowych. Są to faktury wystawiane podczas przyjmowania zaliczek na sprzedaż towarów i usług, do których np. w kolejnym miesiącu wystawiana jest faktura końcowa. Dotychczas w programie Bizmaster można było drukować częściowe spłaty (np. zaliczka) na wszystkich rodzajach dokumentów (po włączeniu w UstawieniaSzczegóły dokumentów opcji Częściowe spłaty) i nadal jest taka możliwość. Natomiast faktury zaliczkowe są osobnym rodzajem dokumentu przeznaczonym tylko do celu rejestrowania zaliczek.

Po wystawieniu faktur zaliczkowych na zakładce Zaliczkowe (domyślnie znajdującej się po zakładce Proformy) można w dowolnej z nich kliknąć znajdujący się w lewym dolnym rogu przycisk Końcowa żeby wystawić fakturę końcową. Przypomina to np. wystawiane faktury zbiorczej na podstawie Dowodów Dostawy. Faktury zaliczkowe są raczej rzadko używaną funkcją dlatego zdecydowaliśmy się umieścić je w module Faktury Plus. Oczywiście jeśli zainstalowany jest moduł Księga podatkowa, faktury zaliczkowe i końcowe zostaną zaksięgowane w Książce i Sprzedaży VAT w specjalny sposób zgodnie z przepisami podatkowymi.

Pozostałe nowości to m.in.:

  • Lepsza obsługa nieautomatycznych części w środku numerów dokumentów (np. gdy po liczniku i odstępie znajduje się tekst który jest zawsze ręcznie wpisywany). W związku z tym dodaliśmy w Ustawienia Szczegóły dokumentówNumery dokumentów opcję Sortując numery zaczynaj od cyfr po prawej stronie, która jest domyślnie włączona.
  • Zmiana formatu daty wyświetlanej w polu Dostawa (dostępnym w module Handel Plus) na DD.MM.RR.
  • Nowa funkcja w module Handel Plus Sprzedawaj dostawę najstarszą dostępna w UstawieniaUsługi, towary i magazynZaawansowane. Jej włącznie spowoduje, że podczas wystawiania faktur i innych dokumentów sprzedaży program będzie zaznaczał najstarszą dostępną w magazynie dostawę a nie po prostu ostatnio zaznaczoną dostawę.
  • Kopiowanie adresu do korespondencji w oknie Czy chcesz wydrukować?OpcjeKopiuj adres poprzednio nie honorowało adresu korespondencyjnego określonego w ramce OdbiorcaInneWysyłka.
  • Dodatkowa część numeru po liczniku w numeracji dokumentów Unijne i Korekty. Dotyczy o tylko sytuacji, kiedy nie ma jeszcze w programie wystawionych dokumentów tego typu i nie ma niestandardowego sposobu ich numeracji. Oczywiście ustawienia numeracji są możliwe do zmiany w Ustawienia Szczegóły dokumentówNumery dokumentów.
  • Dodatkowe podsumowania VAT drukowane na fakturach korygujących. W sumie są teraz trzy podsumowania zamiast jednego.
  • Przycisk Nowe ceny widoczny na górnym pasku podczas edycji dokumentów, jeśli ceny towarów lub usług używanych w dokumencie zmieniły się i dokument nie zawiera już aktualnych cen (lub innych danych) towarów lub usług jest teraz bardziej widoczny.

Klucze: , , , , , , ,

Kategorie: BizMaster

17 czerwca 2013 08:16

Sporo nowych drobnych funkcji w wersji 3.3

Zacznijmy od zmiany estetycznej. Wprowadzamy możliwość białego tła okien programu (zamiast domyślnego w Windows szarego). Zmianę tę można włączyć w Ustawieniach (rozdział 9, Białe tło okien). Poprawiono też wygląd paska narzędziowego.

Ważną nowością jest możliwość eksportu i importu (lub aktualizacji) listy towarów i usług do/z formatu CSV (format ten można otworzyć np. w Excelu lub jego odpowiednikach). Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę Dane do/z pliku na pasku narzędziowym (od tej wersji ikona ta jest domyślnie włączona, nie trzeba już jej włączać w Ustawieniach). Następnie należy postępować wg instrukcji wyświetlanych na ekranie. Warto wiedzieć, że funkcji tej można użyć np. do aktualizacji cen lub ilości w magazynie istniejących towarów a nie tylko do dodania nowych towarów. Importowany arkusz może zawierać np. tylko kolumny Nazwa i Cena i zawierać tylko kilka towarów – program odnajdzie te towary i zaktualizuje ceny.

Kolejną nowością jest możliwość drukowania Moich uwag do towarów w zestawieniu Stan magazynu. Aby funkcja ta była dostępna, opcja Moje uwagi musi być zaznaczona w Ustawieniach (rozdział 3). Zestawienie Stan magazynu jest dostępne dla posiadaczy modułu Handel programu Bizmaster.

Dodaliśmy pole Odebrał(a) w którym możemy podać nazwisko osoby, która odebrała fakturę.  Nazwisko to zostanie oczywiście wydrukowane na fakturze. Funkcjonalność taka jest w praktyce rzadko używana, dlatego aby zobaczyć pole Odebrał(a) należy przejść na zakładkę Inne w ramce Odbiorca (pole Opcje » w ramce Odbiorca musi być zaznaczone żeby ta zakładka była widoczna).

Dodaliśmy możliwość drukowania cen zakupu oraz łącznej sumy na Zamówieniach wysyłanych do dostawcy. Funkcję tę można włączyć w Ustawieniach (rozdział 7, okno Zaawansowane). Aby Zamówienia były dostępne, wymagany jest moduł Handel programu Bizmaster.

Następną nowością jest możliwość usuwania automatycznie zapamiętanych wpisów z list (np. w polu Uwagi w edycji faktury). Jeśli chcemy usunąć wprowadzone wcześniej uwagi, należy kliknąć strzałkę w polu Uwagi, aby rozwinąć listę i kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny wpis na rozwiniętej liście. Pojawi się menu, w którym możemy kliknąć Usuń z tej listy.

Niewielka funkcja, ale mamy nadzieję przydatna, gdy chcemy zmieścić więcej elementów na ekranie po lewej stronie programu. Gdy umieścimy kursor myszy pod listą Przejdź do, kursor zmieni się na taki, który umożliwia uchwycenie i zmianę rozmiaru listy Przejdź do. Rozmiar listy Przejdź do nadal można zmienić w Ustawieniach, ale teraz także po prostu myszką.

Jeśli korzystasz z funkcji foldery do organizowania towarów i usług być może przydatna okaże się następna nowość. Gdy foldery zorganizowane są w wiele poziomów (np. Stoliki -> Stoliki nocne, Stoliki -> Stoliki do jadalni) obecnie zaznaczając folder Stoliki zobaczymy tylko towary, które zostały tam bezpośrednio umieszczone, a nie dodatkowo Stoliki nocne i Stoliki do jadalni. Można jednak zmienić to zachowanie włączając opcję Towary podfolderów (opcja ta jest dostępna w rozdziale 3. Ustawień, przycisk Zaawansowane).

Nie zabrakło także zazwyczaj nie widocznych ale istotnych funkcji, np. program potrafi teraz rozpoznać sytuację i wyświetlić odpowiednią pomoc, gdy w systemie Windows omyłkowo wyłączono bufor drukowania.

11 stycznia 2013 11:51

Nowości w 3.2: Szybkie porządkowanie dokumentów

Kliknij na liście dokumentów (lista po lewej stronie w głównym oknie programu) prawym przyciskiem myszy i wybierz Zaznacz wiele faktur lub naciśnij [Ctrl+A] gdy kursor jest ustawiony na liście dokumentów. Spowoduje to otwarcie okna Zaznacz wiele, którego podgląd widoczny jest poniżej.

Zaznaczanie wielu dokumentów

W oknie tym możemy zaznaczyć dokumenty przy użyciu klawiszy [Ctrl] lub [Shift] a także zaznaczając myszą prostokątny obszar. Kiedy już zaznaczymy tyle dokumentów ile chcemy, możemy na nich wykonać seryjnie:

  • Ponowne wydrukowanie, ponowne wprowadzenie do dokumentów podatkowych, itp.
  • Usunięcie.
  • Dodanie statusu „bieżący” do dokumentów. „Bieżące” dokumenty pozwalają zautomatyzować więcej aktywności na dokumentach – np. odświeżenie cen, magazyn i raportowanie i są one dostępne w module Faktury Plus. Status dokumentu „bieżącego” jest pamiętany dopóki go sami nie wycofamy.

Więcej aktywności dostępnych w tym oknie z chęcią dodamy, oczywiście w miarę zapotrzebowania, zatem zachęcamy do kontaktu.

Ta funkcja (jak prawie wszystkie, które dodajemy do programu) została zaproponowana przez klienta. Dziękujemy!

Klucze: , ,

Kategorie: BizMaster

31 grudnia 2012 17:53

Bizmaster gotowy na fakturowanie w 2013 roku

Opublikowaliśmy nową wersję oprogramowania Bizmaster. W wersji 3.2.0.0 wprowadzamy takie funkcje, jak obsługa drukarek fiskalnych Novitus i Posnet, zapisywanie wszystkich dokumentów do formatu PDF, tryb pracy na Netbookach. Ważną zmianą jest także zgodność z wymogami dotyczącymi Faktur VAT w 2013 roku. Wprowadziliśmy np. nową funkcję Oznaczenia, która pozwala drukować oznaczenia takie jak Metoda kasowa czy Procedura marży dla biur podróży. Aby z niej skorzystać, kliknij przycisk Oznaczenia w prawym górnym rogu, podczas edycji faktury. Nowa wersja 3.2.0.0 wprowadza także zgodność z Windows 8 i szereg optymalizacji i drobnych funkcji, o których będziemy pisać.

Aktualizacja do wersji 3.2.0.0 przygotowanej na rok 2013 jest zalecana dla wszystkich użytkowników i jest bezpłatna.

Klucze: , , , ,

Kategorie: BizMaster

21 maja 2010 16:31

Postęp w sprawie elektronicznego obiegu faktur... papierowych

Tematem tym razem nie są faktury elektroniczne, które jak na razie muszą posiadać kosztowny podpis elektroniczny i z definicji nie są drukowane. Otóż wczorajszy wyrok NSA dotyczy faktur w zwykły sposób wysyłanych e-mailem bez podpisu elektronicznego, które odbiorca samodzielnie drukuje, stąd nazwa faktury papierowe. W wyroku NSA uznał, że wysłane e-mailem faktury mają po wydrukowaniu i dołączeniu do teczki pełną moc prawną.

W efekcie nie ma konieczności wysyłania faktur tradycyjną pocztą, co dla firm oznacza oszczędności i nb. lepsze traktowanie środowiska naturalnego, bo eliminujemy użycie przynajmniej papierowych kopert.

 

Poczta

Wyrok dotyczy także faksowania faktur, a jego pisemne uzasadnienie Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 1444/09) opublikuje w ciągu kilku dni.

Aby z oprogramowania dla firm Bizmaster wysłać fakturę e-mailem, można po kliknięciu przycisku OK - zapisz i drukuj kliknąć Inne i następnie Wyślij e-mail.

17 marca 2010 15:40

E-faktura = faktura? Unia na tak

Wczoraj europejscy ministrowie finansów wspólnie z komisarzem ds. podatków i ceł zadecydowali o zrównaniu w traktowaniu przez urzędy faktur w postaci elektronicznej ze zwykłymi. Mowa jest o usunięciu prawnych barier w przesyłaniu i przechowywaniu e-faktur.

Korzyści mają być dla obu stron. Firmy - w szczególności małe - mają z oczywistych względów zaoszczędzić do 18 bilionów euro rocznie, a organy podatkowe skuteczniej walczyć z oszustwami VAT.

W tej chwili powstał szkic dyrektywy (doc., 7132/2/10 REV 2), która została przesłana do prawdopodobnie jej przychylnego Parlamentu Europejskiego w celu zaopiniowania.

Bizmaster, który już teraz wspiera zapisywanie faktur do XML-a umożliwi uzyskanie wspomnianych oszczędności, kiedy tylko stosowne przepisy wejdą w życie.

Klucze: , , , , , ,

2 stycznia 2009 19:10

Poradnik dla początkującego przedsiębiorcy - Strona tytułowa

Wszystkie informacje przestawione w tym poradniku są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji poprawności i mogą być używane wyłącznie na własną odpowiedzialność czytelnika.

Ponadto należy zauważyć, że niniejszy poradnik jest przeznaczony dla początkujących. Nie chcemy zajmować cennego czasu osób, które mają już w tej dziedzinie pewien zakres wiedzy i doświadczenia.

Poniżej przedstawiamy spis treści Poradnika dla początkującego przedsiębiorcy:

Czy masz detektory zysku?

Dlaczego warto otworzyć własną firmę. Kto może to zrobić i kiedy ma to sens?

Start!

Zakładanie firmy w Polsce, krok po kroku.

Jak się opodatkować?

Nie warto płacić za dużych podatków. Jak tego uniknąć.  

Co to jest koszt uzyskania przychodu? (itp. - dotyczy zasad ogólnych)

Ile zapłacić podatku, co można zaliczyć w koszty prowadzenia firmy? Kiedy mogą pojawić się wątpliwości i jak je rozwiać.  

Faktury dla nieksięgowych

Kilka praktycznych sytuacji. Po co właściwie jest Faktura VAT.

Handel z Unią

Jakie możliwości dla Twojej firmy stwarza UE, kilka podstawowych reguł. 

Bilans (O dodawaniu)

Wgląd w finanse firmy, kiedy można uznać się za bankruta.  

Produktywność (czyli jak nie zasnąć)

Zarządzanie czasem swoim i pracowników. Zwiększanie efektywności całej firmy. 

Miłej lektury!

2 stycznia 2009 18:36

Poradnik dla początkującego przedsiębiorcy - Czy masz detektory zysku?

Otwarcie firmy pozwala osiągnąć więcej. Daje także większą swobodę ale i większą odpowiedzialność.

Rozwój

Działaj tylko w tym obszarze który znasz i w którym masz konkretne umiejętności.

Jeżeli lubisz swoją dziedzinę i praca sprawia Ci przyjemność, prowadząc firmę będziesz mógł podążać dokładnie w tym kierunku w którym chcesz.

Dodatkowo sprawdzisz, czy Twoje umiejętności faktycznie działają w praktyce. (Nie oszukujmy się, powinieneś to wiedzieć przed uruchomieniem firmy).

Z drugiej strony to może być nudne, trzeba ciągle doskonalić swoje umiejętności, konsekwentnie uczyć się na podstawie tego, co już wiesz. Jeżeli nie masz na to ochoty, pozostaje tylko zatrudnić zdolnych pracowników.

Działanie na prawdziwym rynku

Rynek oznacza możliwość wykazania się czujnością i przewidywaniem, niczym myśliwy w puszczy. Całkiem dobrze, kiedy wiesz coś o rynku który zamierzasz podbić. W każdym razie otwarcie firmy jest wtedy mniej ryzykowne.

Rynek ciągle się zmienia, podobnie jak bizony zmieniają miejsce pobytu w puszczy. Dlatego powinieneś zweryfikować swój pogląd, czy właśnie ten rynek jest nadal rozwojowy?

Przyda się też jakaś wiedza o marketingu.

Od początku do końca

Oferując kompletne produkty, pracujesz nad całością. To jest naprawdę fajne.

Czy znasz wybrany przez siebie rodzaj produktów? Ucz się, ale nie trać na to pieniędzy. Już lepiej zainwestuj w firmę która zna się na tych produktach.

Współpraca

Możesz samemu stworzyć zespół. Dobierasz współpracowników do Twoich prawdziwych potrzeb. Nie tracisz czasu na robienie rzeczy, których nie chcesz robić. Możesz je zlecić komuś innemu. Wreszcie sobie odpoczniesz! Twoje własne pomysły mogą się nieźle rozwinąć, pod warunkiem że dasz swobodę odpowiednio dobranym pracownikom.

Powinieneś też mieć kogoś, na kogo możesz liczyć w razie chwilowych kłopotów Twojej firmy. Czasem niewielki brak gotówki może zdecydować o końcu firmy. Jest ktoś na kogo możesz liczyć?

Tak przy okazji, cztery podstawowe rzeczy do zrobienia z pracownikami: wyznaczenie celów do pracy, zapewnienie warunków do jej wykonania, motywowanie pracowników do dobrej pracy i kontrola pracowników.

Zatrudnienie oznacza jednak konieczność przestrzegania wymogów kodeksu pracy, jest to osobna historia, ale pracownicy w Polsce mają bardzo dużo praw. Często jest to także uzależnienie od pracownika, na przykład klienci znają pracownika, a nie Ciebie. Proś przynajmniej pracownika, żeby pokazywał im Twoje zdjęcie.

Powodzenie albo nauczka

Czasem nawet bywa, że wszystko idzie super.

Powodzenie firmy nie oznacza jednak, że można od razu wyciągnąć z niej pieniądze. Fachowcy lubią straszyć, że muszą upłynąć trzy lata rozwoju, niestety.

Właściwie to niepowodzenie jest też możliwe. Tak, trudno w to uwierzyć ale niestety to prawda. Nie będzie katastrofą tylko wtedy, kiedy wcześnie je wykryjesz. I nie rób nigdy tak, że kiedy firma się nie uda pozostanie Ci siedzieć i płakać. Cóż, zawsze można otworzyć nową firmę i nie popełniać już starych błędów, od czego są nowe błędy?

Prowadzenie firmy może też nauczyć panowania nad sytuacją. Zawsze, nawet kiedy wszystko się wali, trzeba panować nad sytuacją i już.

Inwestycja

Jak wiadomo, żeby móc zarobić trzeba zainwestować, mniej lub więcej, to zależy jaki masz pomysł na firmę.

Czasem rozwiązaniem może być spółka. Lepiej mieć połowę w dobrym interesie niż całość w byle czym. Decydując się na spółkę, weź pod uwagę, że z osobą mało znaną możesz zawrzeć twarde warunki. Nie jest to możliwe z rodziną, a już zupełnie nie nadają się do spółki przyjaciele. Tak przynajmniej mówią ludzie, którzy się na spółkach zawiedli, a jest takich niemało.

Jeszcze więcej jest jednak pechowców kredytowych. W polskich warunkach kredyt nie jest dobrym pomysłem, bo zanim zaczniesz z niego na dobre korzystać, już musisz go spłacać. Niektóre firmy mogą mimo wszystko potrzebować kredytu. Poszukaj pożyczek preferencyjnych, które możesz odnowić lub nawet w części umorzyć, a jak spóźnisz się ze spłatami nie zabiorą od razu wszystkiego.

A teraz niespodzianka, nie ważne czy jest to kredyt w banku, czy pożyczka preferencyjna, zawsze trzeba ją spłacić. Dlatego warto zwrócić uwagę na bezzwrotne środki z UE.

Na koniec mała analiza

Zastanów się nad swoim pomysłem. Odpowiedz na dwa pytania, następnie zastanów się nad czynnikami zewnętrznymi i odpowiedz na dwa dalsze pytania.

„Jakie są mocne strony tej firmy?” Na przykład, możesz nie znać nikogo kto coś takiego już robi. Albo wiesz, że na tym się dobrze zarabia. Niestety, powinieneś znać jakieś mocne strony, przynajmniej jedną.

Wbrew pozorom, kiedy idziesz do sklepu i zastanawiasz się co produkować, dobrym pomysłem będzie produkcja tego czego jest dużo. Przynajmniej wiadomo, że to jest potrzebne. Idź tym tropem, a mniejsze będą szanse że Twoja firma zbankrutuje.

„To jakie są słabe strony?” To jest strasznie nudna robota.

„A szanse?” No cóż, może wreszcie zaczną to kupować bo idzie taka moda z Meksyku.

„No i zagrożenia?” Niestety, krążą słuchy, że naprzeciwko powstaje dokładnie taka sama, tylko dziesięć razy większa, firma.

Kiedy już znasz odpowiedzi, wyobraź sobie że spełniają się szanse i mocne strony, albo dla odmiany zagrożenia i słabe strony. Weź pod uwagę wszystkie kombinacje i przygotuj się. Inwestujesz swoje pieniądze, musisz być przygotowany na to co się może stać, chyba że wolisz nie być.

2 stycznia 2009 17:45

Poradnik dla początkującego przedsiębiorcy - Start!

W USA firmę można założyć przez internet w godzinę. W Polsce trwa to od półtora tygodnia do miesiąca, ale jest możliwe. 

Z ostatniej chwili: już niedługo rusza jedno okienko, tylko jeden formularz do wypełnienia zamiast czterech!

Początek

Aby założyć firmę musisz odwiedzić kilka urzędów i w każdym wypełnić kilka kartek. Najpierw jest urząd miasta (lub gminy jeżeli nie mieszkasz w mieście). W urzędzie miasta w dziale ewidencji działalności gospodarczej otrzymasz do wypełnienia „Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej”. Zawiera ono mniej więcej takie pola:

Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania — wiadomo co tutaj wpisać, prawda?

Nazwa, pod którą jest wykonywana działalność gospodarcza — tutaj podaj pełną nazwę zakładanej firmy łącznie z imieniem i nazwiskiem. Możesz wymyślić też nazwę skróconą, ale w kontaktach z urzędami używaj nazwy pełnej. Jeżeli na przykład otwierasz sklep z fistaszkami, twoja nazwa pełna może brzmieć Fistaszki - Adam Nowak, a nazwa skrócona tylko Fistaszki. W tym polu podaj nazwę pełną.

Przedmiot działalności gospodarczej — wpisz tutaj numery PKD. Jest to rodzaj kodu którym urzędnicy opisują to co chcesz robić. Niestety musisz zajrzeć do listy kodów i skreślić właściwy, jeżeli się pomylisz, urzędnicy pomyślą że chcesz robić coś zupełnie innego co przyda im się w razie kontroli. Ale nie przejmuj się, w PKD obowiązuje następująca zasada: lepiej za dużo niż za mało. Możesz skreślić te PKD które w przyszłości mogą być przydatne ale nie zapomnij o swoim PKD „bieżącym”, na którym będzie polegać Twoja działalność. Chociaż lista PKD danej firmy może być bardzo długa, to pierwsze PKD które wpiszesz na listę będzie tzw. PKD głównym. Później takie PKD główne trafia na różne inne formularze dla różnych innych urzędników.

Klikając tutaj - Wyszukiwarka PKD - otworzysz listę PKD. Korzystając z polecenia Znajdź (skrót klawiszowy Ctrl-F) wyszukaj tekst który dotyczy twojej działalności, wynotuj kod i odpowiadający mu opis. Tak, to nie jest tak fajne jak wyszukiwanie w Google.

Każda zmiana wpisu do działalności gospodarczej kosztuje 50 zł plus opłata skarbowa, dlatego dobrze jest uwzględnić jak najwięcej PKD. Podobno niektórzy przepisują całą listę, ale nie przesadzaj. Po prostu szkoda byłoby o czymś zapomnieć. Dlatego zamiast wyszukiwać możesz też przejrzeć całą listę, czasem jest nawet zabawna.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej — wpisz datę w której rozpoczniesz faktycznie wykonywać działalność. Najlepiej jeżeli będzie to co najmniej dwa tygodnie później od daty oddania tego wpisu do urzędu. Dobrze jest zaczynać działalność od pierwszego dnia miesiąca, jest wtedy łatwiej pod względem księgowym. Nie podawaj też zbyt wczesnej ani zbyt późnej daty - jej zmiana to konieczność odwiedzenia kilku urzędów oraz składania podania i opłat.

W dalszych polach możesz wpisać swój numer telefonu. Zachowaj potwierdzenie wpłaty (100 zł). Można je uwzględnić jako pierwszy wydatek firmy przy rozliczeniu podatków. Być może oddając wpis uzyskasz kartkę z lokalnymi danymi urzędów do których należy dalej się udać.

Re-e-gie-o-on

W tzw. Głównym Urzędzie Statystycznym, a właściwie jego oddziale w najbliższym dużym mieście (adresy znajdziesz na stronie REGON - Adresy) otrzymasz numer Regon. Jest to jeden z tych kodów które charakteryzują Twoją firmę. Każda firma ma własny numer Regon i zwykle drukuje go do na fakturach.

Do oddziału Głównego Urzędu Statystycznego należy udać się z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przyda się także jego kserokopia. Otrzymasz tam kolejny formularz. Żeby go wypełnić, musisz mieć numer NIP, prawdopodobnie już go masz, a jeżeli nie, zapytaj w Urzędzie Skarbowym. A formularz w Głównym Urzędzie Statystycznym zawiera szereg pól, których nie ma sensu tu opisywać bo służy on do rejestrowania nie tylko działalności gospodarczej. Jeżeli wydaje Ci się, że któreś pole Cię nie dotyczy, to prawdopodobnie tak jest. Po prostu go nie wypełniaj.

Najważniejsze jest wpisanie właściwych PKD - głównego i dodatkowych, są one zbierane dla celów statystycznych. Po złożeniu wniosku otrzymasz bezpłatnie numer Regon.

Zakładamy rachunek

OK, mamy już Regon, teraz należy iść do banku aby założyć rachunek działalności gospodarczej. Najlepiej założyć konto w banku z możliwością rozliczania się przez internet. W ten sposób jesteśmy bardziej elastyczni jeżeli chodzi o terminy. Można np. zlecić przelew na VAT 25-go tuż przed północą. Dobrze jest też dowiedzieć się jaki jest SWIFT-kod banku. Jeżeli rozliczamy się z firmą z zagranicy SWIFT-kod umożliwi im transakcje z nami. Dobrze jest także podawać kod kraju (PL) przed numerem rachunku, jest to ważne przy rozliczeniach z zagranicą.

Rachunki dla firm są najczęściej lepiej oprocentowane, ale płaci się więcej za operacje. Niektóre banki oferują dla poszczególnych grup społecznych osobne promocje, dobrze jest zapytać.

Uff, Urząd Skarbowy

Kiedy mamy już rachunek firmowy i wiemy jak się opodatkować (o tym później), udajemy się do Urzędu Skarbowego. Składamy tutaj różne papierki, na których podajemy m.in. numer rachunku i numer NIP. Przede wszystkim wypełniamy formularz NIP-1 - zgłoszenie prowadzącego działalność. Jeżeli zamierzamy być płatnikami VAT wypełniamy także formularz VAT-R, kosztuje to 150 zł i może być uwzględnione jako koszt. O tym czy warto być płatnikiem VAT dowiesz się później. Jeżeli zakładasz spółkę powinieneś zabrać do Urzędu Skarbowego umowę spółki, wypełniasz też inne formularze. Umowę spółki - nawet cywilnej - najlepiej zawrzeć u notariusza, jest to najpewniejsze.

Ubezpieczenia

Być może masz to szczęście i możesz rozliczać się w KRUS - wtedy wystarczy zgłosić do ZUS że mimo posiadania firmy rozliczasz się w KRUS (niestety, i tak proponuję przeczytać ten punkt). W przeciwnym razie musisz wypełnić szereg ohydnych formularzy, brr.

Formularze ZUS są oznaczane krótkimi symbolami. Na początek dotyczą Cię ZUS ZUA i ZUS ZFA. Właściwie, to nie są te formularze takie złe, bo nic szczególnego nie trzeba w nich wpisać, tylko dane osobowe, czasem kwoty. No i są to tylko dwie pojedyncze kartki A4, da się przeżyć. Dobra, są ohydne.

Jeżeli kogoś zatrudniasz to zgłaszasz go też na ZUS ZUA, ale pamiętaj żeby przy zwolnieniu go wyrejestrować.

Jeżeli jesteś na etacie, płacisz ZUS do 15-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Wtedy płacisz tylko ubezpieczenie zdrowotne, 150 zł. W przeciwnym razie płacisz do 10-go, około 250 zł. Są to stawki „promocyjne”, dla osób które nie prowadziły ostatnio działalności. Podczas prowadzenia firmy będzie trzeba także wypełniać formularze ZUS DRA i ZUS ZRA, szkoda gadać.

Zgłaszając cokolwiek do ZUS pamiętaj przygotować kserokopię tego co zgłaszasz, poproś o potwierdzenie z pieczątką i trzymaj je w osobnym pomieszczeniu. Jeden skoroszyt na to wszystko nie wystarczy. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na przeznaczenie osobnego pomieszczenia na potwierdzenia z urzędów, przeznacz przynajmniej osobny skoroszyt dla każdego z nich. Serio, takie potwierdzenie może się w razie czego przydać.

Składki do ZUS wpłacasz na trzy różne rachunki: społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Dokładne obowiązujące kwoty znajdziesz w ZUS-ie, na małych podłużnych karteczkach odbitych przez bardzo zmęczone ksero. Podobnie jest z rachunkami Urzędu Skarbowego - osobny jest na podatek VAT, osobny na dochodowy.

Skoro mowa o Urzędzie Skarbowym, to warto wiedzieć że najczęściej VAT płacisz do 25-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc (jeżeli nie wiesz co to VAT, na razie się tym nie przejmuj). Podatki dochodowe płacisz do 20-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Do podatków dochodowych nie wypełniasz przy tym formularzy. Oba podatki można też płacić kwartalnie, np. za kwartał styczeń-marzec płacisz w kwietniu. Jeżeli dzień płatności podatku lub ZUS-u wypada w sobotę, niedzielę lub święto, możesz zapłacić dopiero w poniedziałek.

Pieczątka i inne rzeczy

Teraz należy postarać się o pieczątkę, na pieczątce może być skrótowa nazwa firmy. Oprócz tego adres, Regon i NIP.

Jeżeli zamierzasz prowadzić firmę w domu, możesz zgłosić w urzędzie miasta lub gminy że ileś metrów kwadratowych będzie zajęte przez firmę. Nie warto zgłaszać za wiele, bo podatek od tych metrów jest dużo większy od normalnego. Z drugiej strony remonty tej części mieszkania czy koszt internetu można wliczyć w koszty przy rozliczaniu podatku.

Jeżeli firma będzie np. w mieszkaniu Twoich rodziców, możesz podpisać bezpłatną lub płatną umowę użyczenia. Jeżeli kwota jest rozsądna, można ją uwzględnić w kosztach. Umowę użyczenia dobrze jest dla bezpieczeństwa zarejestrować w Urzędzie Skarbowym.

Firma już właściwie gotowa, trzeba tylko wiedzieć, jak się opodatkować - o tym dalej.

2 stycznia 2009 16:54

Poradnik dla początkującego przedsiębiorcy - Jak się opodatkować?

Tytuł nie jest może szczególnie trafny. Po co komu podatki? Poza tym, jaki jest sens zaczynać od myślenia o podatkach? Cóż, lepiej to najgorsze mieć już za sobą.

Książka, ryczałt, karta...

Na pierwszy ogień pójdzie podatek dochodowy, jako że jest sporo możliwości do wyboru. Sumiennie ostrzegam, że te najprostsze sposoby opodatkowania są najbardziej kuszące. Oczywiście można wyobrazić sobie jeszcze prostsze zasady. Ale na razie nikt nie potrafi powiedzieć kiedy takie ujrzałyby światło dzienne, więc skupmy się na tym co jest.

Kupiliśmy drzewo za 1000 zł, jest to nasz koszt. Mamy marżę 40%, sprzedajemy za 1400 zł. Jest to nasz przychód, tyle dostaliśmy w gotówce. Teraz jak już podziękowaliśmy klientowi, liczymy zysk. 1400-1000=400 i te 400 złotych to nasz dochód. Pora na podatek. 18% od 400 zł to 72 zł. Tyle płacimy podatku dochodowego. Ostatecznie dla nas zostaje 328 zł.

To był przykład zasad ogólnych. Jeżeli wybierzemy zasady ogólne, musimy prowadzić książkę przychodów i rozchodów. Wpisujemy tam wiersz po wierszu każdą fakturę. Do innej kolumny wpisujemy nasz przychód, do innej koszt. Po podsumowaniu wiadomo ile jest przychodów, ile kosztów. Pozostaje odjąć jedno od drugiego, pomnożyć przez stawkę podatku i wiadomo ile zapłacić. Tak jak na przykładzie powyżej. A więc znamy już pierwszą możliwość - książkę. Szybko poszło, prawda?

Znowu kupiliśmy drzewo za 1000 zł. Sprzedajemy za 1400 zł. Znowu zarobiliśmy 400 zł. Teraz dla odmiany płacimy podatek od całego przychodu, 1400 zł w stawce 8,5%, co daje 119 zł. W kasie ostatecznie mamy 281 zł. Niewiele, jak na taką harówkę!

Tak się płaci ryczałt. Trzeba prowadzić ewidencję przychodów. Już nie interesują nas koszty bo nie są odejmowane od opodatkowanych pieniędzy. Każą Ci płacić za całość. Ale mniejszy procent. W tym przypadku się to nie opłaciło, ale dla wielu rodzajów handlu stawka wynosi tylko 3%. Jeżeli masz duże marże to może się opłacić. No i jest prościej, mniej papierków do wypełniania!

„Zaraz, skoro tutaj nie jest ważne za ile kupuję, to te towary na których mam dużą marżę opodatkuję na ryczałcie. Resztę na zasadach ogólnych, gdzie wykażę jak mało zarabiam.” Kombinujesz tak? Niestety, nie da się tego połączyć. Nie pytaj dlaczego. Tak to już jest.

Zatrudniasz pięć fryzjerek. W miesiącu przyszło 500 klientów, każdy zostawił po 50 zł. Razem masz dwadzieścia pięć tysięcy złotych przychodu! Trzeba odjąć od tego płace i inne koszta, zostało 10.000 zł. Płacisz 735 zł podatku.

To jest karta podatkowa. Korzystne, prawda? Niestety, dotyczy tylko zawodów rzemieślniczych. Nie musisz prowadzić żadnych ewidencji, podatek jest ustalany w zależności od wielkości miasta i liczby pracowników. Nie ważne, ile zarabiasz. Nieźle.

W przypadku zasad ogólnych ważne jest ile dostaliśmy od klientów i ile z tego wydaliśmy u naszych dostawców. W ryczałcie liczy się tylko to, co zostawili u nas klienci. Na karcie podatkowej nie jest liczone nawet to. Jeżeli nie możesz już się doczekać, przeskocz od razu do punktu „Czy mogę być na ryczałcie/karcie?”

Tak, na zasadach ogólnych może być każdy (a to ci dopiero).

VAT, czy nie VAT?

Oprócz podatku dochodowego jest jeszcze jeden, o tajemniczej nazwie VAT, rymuje się z bat. Brr, okropna nazwa. Można jeszcze powiedzieć że ktoś jest „vatowcem” albo nie jest, ale o tym dalej. Lubię porównywać ten podatek do marży Urzędu Skarbowego od wszystkiego co podatnicy sprzedają. A więc jak coś sprzedajesz, to skarbówka dolicza do tego swoją marżę. Musisz ją uwzględnić w cenie i później im oddać. A jeśli coś kupujesz, to odejmujesz tę marżę którą już zapłaciłeś. W ten sposób płacisz tylko różnicę.

Powiedzmy, że ta marża to 10%. A więc kupujesz drzewo za 1100 zł. Jest w tym 100 zł marży skarbówki, pamiętaj o tym. Teraz doliczasz swoją marżę, a co tam, 100% i sprzedajesz drzewo za 2200 zł. Skarbówka uważa, że jest w tym ich 10%, czyli 220 zł. Pamiętasz, że kupując drzewo zapłaciłeś już pośrednio 100 zł skarbówce? A więc teraz dajesz im tylko 120 zł. Drzewo dało więc razem skarbówce 220 zł.

No dobra, na szczęście możesz tego podatku uniknąć, o ile Twoje roczne przychody (całe przychody, bez odejmowania kosztów) nie przekroczą 50.000 zł. Jeżeli przekroczą, po prostu musisz być vatowcem.

Jeżeli sprzedajesz osobom prywatnym i jesteś vatowcem, musisz postarać się o kasę fiskalną. Z drugiej strony, jeżeli zamierzasz sprzedawać tylko firmom, nie potrzebujesz kasy. Więcej o zakupie kasy znajdziesz w punkcie „Kasa fiskalna” w następnym rozdziale.

Nie zawsze można odjąć VAT za kupione paliwo. Więcej o tym w punkcie „Co to jest samochód z kratką/van?” w następnym rozdziale.

Czy warto być vatowcem? Jeżeli zamierzasz sprzedawać tylko osobom prywatnym i nie przekroczysz 50.000 zł rocznego obrotu, zdecydowanie lepiej nie być vatowcem. Poza wszystkim, uwalnia Cię to od konieczności prowadzenia rejestrów VAT (są to dwa zeszyciki, w jednym wpisujesz dokumenty zakupu, w drugim sprzedaży). Jeżeli zamierzasz sprzedawać firmom, lepiej jednak być vatowcem. Jeżeli jesteś ciekawy dlaczego, przeczytaj następny punkt. W przeciwnym razie możesz go pominąć.

Dlaczego warto być vatowcem w sektorze „dla firm”?

Nie pytaj dlaczego, w skrócie chodzi o to, że firma która sama płaci VAT i kupuje od takiej która VAT-u nie płaci, nie może przecież powiedzieć fiskusowi: Hej, tę część VAT-u już zapłaciłam! A faktycznie zapłaciła, bo nawet nievatowiec musi coś czasem kupić od vatowca a ten musi mu sprzedać z VAT-em. I to potem widać w cenach nievatowca, one zawsze zawierają VAT jego dostawców, ale ukryty. Dobra, mówiąc w skrócie, jeżeli chcesz sprzedawać firmom, lepiej bądź vatowcem.

Więcej nudnych szczegółów o podatku VAT

Poza stawką podstawową (22%) jest jeszcze kilka stawek promocyjnych. Jeżeli towar ma być objęty stawką promocyjną, musisz na fakturze podać jego PKWiU (tak, to jeden z tych bezużytecznych kodów). Jeżeli nie znasz stawki VAT, ani PKWiU na towary które chcesz sprzedawać, nie przejmuj się. Wystarczy spojrzeć na fakturę dostawcy albo konkurencji. W ostateczności pozostaje skorzystać z tej strony: Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT). Na samym dole są załączniki, możesz tam wyszukać interesujące Cię towary (użyj Ctrl-F, aby otworzyć okno szukania), jeżeli nic nie znajdziesz, możliwe że szukasz stawki podstawowej. Zasada jest taka: żywność, pieluchy i kilka innych szczególnie ważnych rzeczy mają promocyjną albo nawet zwolnioną stawkę, reszta jest objęta stawką podstawową. Ja na przykład kupiłem bardzo dużą ciężarówkę i będę przewoził żyrafy w tę i z powrotem. Jest! „transport międzynarodowy” — stawka zwolniona, czyli nic nie płacę.

Skoro jesteśmy przy eksporcie, to jest on opodatkowany stawką VAT-u 0%, czyli wcale. VAT w swoim kraju zapłaci kupujący. To znaczy, że import jest opodatkowany i kiedy coś importujesz, płacisz od tego VAT. Cena którą podaje dostawca jest ceną netto. (Tak, netto znaczy bez VAT, brutto znaczy z VAT). Wyjątkiem jest „wwóz” (dyplomatycznie unikamy słowa „import”) z innego kraju UE, wtedy można uniknąć płacenia podatku przy „wwozie” towaru do Polski (tylko w ramach UE). Oczywiście, tak jak zawsze, zapłacony już przy kupnie czy imporcie czegoś VAT uwzględniamy przy obliczaniu VAT do zapłacenia. Fachowcy na VAT który zapłaciliśmy w formie zakupów mówią naliczony, a na ten który „wisimy” skarbówce wołają należny, ale nie warto się tym przejmować.

Z VAT-u można rozliczać się raz w miesiącu albo kwartalnie. Oczywiście, zwykle warto wybrać sposób kwartalny, bo dłużej możesz obracać VAT-em od klientów a przeznaczonym dla skarbówki. Może się zdarzyć, że więcej w danym miesiącu czy kwartale VAT-u zakupiłeś niż sprzedałeś. Wtedy przysługuje zwrot VAT. Ale może warto poczekać aż saldo się wyrówna, zamiast prosić o zwrot, bo ten w 100% oznacza kontrolę z Urzędu Skarbowego, niestety.

Czy mogę być na ryczałcie/karcie?

Prawie wszystkie firmy mogą być na ryczałcie. Wyjątkiem jest np. fikcyjne samozatrudnienie (to jest jak pracujesz dla kogoś, po czym zwalniasz się, otwierasz firmę i znowu dla tego kogoś pracujesz). Niestety dotyczy to również aptek i stacji benzynowych, reklamy i paru innych rodzajów działalności. Najlepiej zapoznaj się z tą stroną: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt), albo namów kogoś, żeby to zrobił za Ciebie.

Wiem, że to nie jest przyjemne ale czasem warto się z tą ustawą zapoznać. W załączniku na dole ustawy znajdziesz również listę zawodów rzemieślniczych (takich jak np. fryzjer, mechanik, czy wulkanizator), które pozwalają wybrać kartę podatkową. Proponuję poszukać w tych plikach interesujących Cię działalności; aby otworzyć okno wyszukiwania, naciśnij Ctrl-F.

Jeżeli nic nie znajdziesz, może to oznaczać, że możesz być na ryczałcie (bo podano tylko listę wykluczającą), ale na pewno nie na karcie podatkowej, gdzie w miarę jasno wyszczególniono dozwolone zawody. W pliku z ustawą znajdziesz też listę stawek ryczałtu (od 3% do 20%). A na liście zawodów w załączniku znajdziesz kwotę stałego podatku w formie karty podatkowej. Jeżeli znajdziesz kilka różnych stawek ryczałtu i wszystkie pasują do Twojej firmy to być może to jest poprawne. Po prostu osobno będziesz płacić od poszczególnych przychodów według ich stawek (nie przejmuj się, w ewidencji przychodów to przewidziano i dla każdej stawki jest osobna kolumna)!

Limit w przypadku ryczałtu to pół miliona złotych rocznie (500.000 zł). Chodzi o przychody, czyli kwotę jaką zostawiają klienci, bez uwzględnienia kosztów. I tak sporo, prawda? Jeszcze lepiej jest w przypadku karty podatkowej, w ogóle nie ma limitu!

Nawet jeżeli przekroczysz limit, nic złego się nie stanie. Po prostu przejdziesz na zasady ogólne.

Skoro już wiesz, że chcesz być na ryczałcie lub na karcie podatkowej, powinieneś powiadomić o tym Urząd Skarbowy (w formie zwykłego oświadczenia) zanim rozpoczniesz działalność, albo w trakcie prowadzenia firmy, do 20 stycznia danego roku. Nie musisz ponawiać tego oświadczenia co roku - jest przedłużane automatycznie. Zmiana na zasady ogólne jest możliwa również do 20 stycznia danego roku. Niestety, nie możesz zmienić tego w środku roku jeżeli prowadzisz już firmę.

Ryczał naprawdę upraszcza papierkową robotę. Opłacasz go raz w roku. Kartę podatkową musiałbyś opłacać miesięcznie. Marne pocieszenie, ale zawsze.

Niektórzy twierdzą, że na starcie firmy lepiej być na zasadach ogólnych. Przeczytaj następny punkt, jeżeli naprawdę Cię to interesuje.

Dlaczego ktoś miałby się decydować na zasady ogólne?

Jest więc firma, która czyści piłki ping-pongowe. To jest usługa, a stawka na usługi w ryczałcie to o ile pamiętam 8,5%. Tyle ryczałt. Ta sama firma może się rozliczać na zasadach ogólnych, gdzie stawka jest 18% na cokolwiek. Tyle, że w ryczałcie płacisz od przychodu a w zasadach ogólnych od dochodu. Różnica między jednym a drugim jest taka, że przychód to cała kasa jaką dostaniesz od klientów, a dochód to ta sama kasa minus wszystkie Twoje wydatki (uzasadnione wydatki) na firmę.

Otwierasz firmę w lipcu. Na razie masz drobne wydatki na 500 zł. W sierpniu znowu tylko wydatki na 500 zł. Wrzesień, pierwsze piłki do wyczyszczenia, jest 100 zł przychodu, ale jeszcze większe wydatki 700 zł. W październiku jest 500 zł przychodów, coraz lepiej. Ale wydatki ciągle większe od przychodów, tym razem 900 zł. W listopadzie, wreszcie jest po równo. 1000 zł wydatków i 1000 zł przychodów. Dopiero w grudniu masz aż 2000 zł przychodów i tylko 1200 zł kosztów. Tak, aż do grudnia co miesiąc miałeś straty. Wiadomo, rozkręcanie interesu kosztuje.

W ryczałcie w lipcu i sierpniu nie płacisz podatków, bo jeszcze nic nie sprzedałeś. We wrześniu pojawiło się pierwsze 100 zł przychodu i mimo że masz dużo większe koszty, płacisz 8,50 zł, czyli 8,5% od 100 zł przychodu. W październiku od 500 zł przychodu płacisz 42,50 zł. W listopadzie od przychodu 1000 zł płacisz 85 zł. I w grudniu od przychodu 2000 zł płacisz 170 zł podatku. Razem za cały rok zapłaciłeś aż 306 zł podatku, a przecież aż do grudnia były straty! Tak jest w ryczałcie. A jak w zasadach ogólnych?

Jeżeli podsumować przychody i koszty od lipca do grudnia, to wychodzi na to że nic jeszcze w tym roku nie zarobiłeś. A na zasadach ogólnych płacisz od tego co zarobisz. A więc nic nie płacisz. Co więcej, masz stratę która umniejszy podatek do zapłacenia w kolejnych latach.

Jak widać, przy rozkręcaniu interesu dobrze być na zasadach ogólnych. Chyba, że nie planujesz żadnych kosztów na początek.

Tak, ryczałt jest mało opłacalny dopóki dużo kupujesz.

Zasady ogólne są super, płacisz tylko od tego co faktycznie zarobisz, a dzięki książeczkom masz pełniutki wgląd w sytuację firmy. Ty i ja wiemy lepiej, oczywiście.

Naprawdę nudne szczegóły dotyczące zasad ogólnych

Jeżeli wybrałeś ryczałt lub kartę, nie czytaj tego. To było ostatnie ostrzeżenie, bang!

Po przekroczeniu 4.000.000 zł przychodu rocznego (samego przychodu, bez uwzględniania kosztu) nie wystarczy być na książce, trzeba prowadzić pełną rachunkowość, która jest dużo bardziej skomplikowana od książki. Straszne.

Na zasadach ogólnych można wybrać podatek liniowy 19% od dochodu (faktycznego zysku). Z drugiej strony, możesz też zostać przy skali podatkowej, gdzie niższa stawka to 18%, a różnica dochodu ponad 85.000 zł opodatkowana jest wyższą stawką 32%. Biorąc pod uwagę ulgi podatkowe (które nie dotyczą podatku liniowego), w tym wspólne rozliczanie małżonków, dobrze jest pozostać przy skali podatkowej. Ponadto w skali podatkowej odejmujesz od podatku do zapłacenia za rok kwotę około 550 zł (czego w naszych przykładach dla uproszczenia nie uwzględniamy). Jeżeli jednak decydujesz się na podatek liniowy, wybór ten trzeba zgłosić przy rozpoczęciu działalności. Zmiana jest możliwa dopiero od początku roku.

Warto wiedzieć, że przy wyborze podatku liniowego, podatek dochodowy jest płacony osobno z różnych źródeł. Jednym może być firma, innym praca na pół etatu. Jeżeli w firmie mamy stratę, nie wpływa to na podatek dochodowy z pracy dodatkowej. Są to osobne podatki.

Stratę firmy z lat poprzednich rozliczamy w latach następnych. Mamy czas przez pięć kolejnych lat, ale możemy rozliczyć maksymalnie połowę straty w jednym roku, w następnym dalszą połowę.

Podatek dochodowy jest przez urzędników rozumiany rocznie, to znaczy że musisz do końca kwietnia rozliczyć poprzedni rok. Ale żeby nie było tak dobrze, co miesiąc musisz płacić zaliczkę według wyniku z ostatniego miesiąca. Zupełnie tak, jakby ktoś się obawiał, że pokusa uniknięcia zapłaty całego podatku w kwietniu zachęci Cię do wyjazdu do Afryki.

Co miesiąc ileś dostajesz od klientów i ileś wydajesz. Różnica to dochód. Idealnie, kiedy co miesiąc te kwoty są rosnące, ale podobne. Wtedy przez całe lata można nie mieć kontroli skarbowej. Co innego, kiedy nagle pojawi się duża strata, duży zysk, albo korekta podatku. Lepiej tego unikać, ale jeszcze lepiej rozwijać firmę.

Oto, jak najprościej poradzić sobie z zaliczkami miesięcznymi:

1. Podatek za styczeń. Klienci zostawili 200 zł, masz taki przychód od początku roku. Zapłaciłeś dostawcom 100 zł, masz taki koszt. Jaki jest dochód? Oczywiście 100 zł. Zaliczka na podatek to 100*18%=18 zł.

2. Podatek za luty. Klienci zostawili znowu 200 zł, od początku roku jest 400 zł przychodu. Zapłaciłeś dostawcom znowu 100 zł, czyli od początku roku jest 200 zł kosztu. Dochód od początku roku to również 200 zł. Podatek do zapłacenia 200*18%=36 zł. Ile przelewasz do skarbówki? Cóż, podatek od początku roku to 36 zł, ale zapłaciłeś już 18 zł w poprzednim miesiącu, przelewasz więc 36-18=18 zł.

3. W marcu sytuacja się komplikuje. Wprawdzie klienci znowu zostawili 200 zł (to już 600 zł przychodu od początku roku). Ale zapłaciłeś dostawcom aż 300 zł. Od początku roku daje to 500 zł kosztu. Jaki jest dochód od początku roku? 600-500=100 zł. Zupełnie jak byś był na plusie! Przecież nie jesteś, ale pamiętaj że liczymy od początku roku. Podatek od 100 zł to 18 zł. Ale jest to podatek od początku roku, a w tym roku zapłaciłeś już 18+18=36 zł podatku, więc nic nie przelewasz za marzec. Sprawiedliwości stało się za dość.

4. Kwiecień. Klienci zostawili aż 300 zł w kasie! Warto było ostatnio zainwestować. Wierz mi na słowo, od początku roku masz już 900 zł przychodu. Ale wydałeś 200 zł, razem od początku roku masz 700 zł kosztów. Dochód od początku roku to 900-700=200 zł. Podatek od początku roku, 18% od 200 zł to 36 zł. Ale znowu nic nie przelewasz, bo 36 zł już zdążyłeś w tym roku zapłacić!

Wystarczy, w taki właśnie sposób wpisujesz podatek do comiesięcznej deklaracji — jako sumę od początku roku. Nie jest to takie trudne. Jeżeli chcesz, możesz płacić zaliczki kwartalne zamiast miesięcznych. Wszystko liczysz bardzo podobnie, tylko po prostu płacisz co trzy miesiące a nie co miesiąc.

Tak, pomijasz tu podatek VAT. Do podatku dochodowego bierzesz kwoty bez VAT. Zarówno to co sprzedałeś, jak i to co kupiłeś, a VAT rozliczasz osobno. Hej, VAT to przecież inny podatek! A jeżeli nie wiesz co to VAT, to nawet lepiej.

Żeby nieco zmniejszyć powyższe zaliczki, możesz odjąć od nich składki ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne odejmij w całości od dochodu, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmij od wyliczonej już zaliczki (nie od dochodu) i tylko w pewnej magicznej części, którą trzeba niestety policzyć (skoro naprawdę chcesz wiedzieć jak to policzyć, podziel składkę zdrowotną przez 9, potem wynik pomnóż przez 7,75 i masz kwotę do odjęcia, poważnie). Ważne żeby odejmować składki naprawdę zapłacone w danym miesiącu (mając przed sobą np. wyciąg bankowy). W kolejnych miesiącach roku odejmuj sumę składek od początku roku.

Jeżeli chcesz, możesz uzyskać więcej informacji o zasadach ogólnych w następnym rozdziale.